Drugi kontinentalni kongres za predstavljanje
Kompendija socijalnoga nauka Katoli鑛e Crkve

Bangkok, Tajland, 25. sije鑞ja 2007. - Obrana ljudskih prava u azijskome kontekstu, promicanje razvoja, cjelovitost okoli筧 i zauzimanje za mir, glavni su izazovi za Crkvu u Aziji koje je kardinal Renato R. Martino istaknuo u Pastoralnome centru u Bangkoku, otvaraju鎖 25. sije鑞ja II. kontinentalni kongres za predstavljanje Kompendija socijalnoga nauka Katoli鑛e Crkve, koji je Benedikt XVI. nazvao "najpouzdanijim upori筺im sredstvom kako bi se kr规anski nadahnulo ostvarenje pravednoga dru箃venog poretka".
Papinsko vije鎒 Justitia et pax u suradnji sa Savezom azijskih biskupskih konferencija i Tajlandske biskupske konferencije organiziralo je skup po uzoru na kongres odr綼n u Meksiku godine 2005.
Prema mi筶jenju kardinala Martina, naj緐rnije izazove azijskih naroda treba rje筧vati u svjetlu temeljnih na鑕la kr规anskoga socijalnog nauka, to jest nedodirljivoga dostojanstva ljudske osobe, op鎒ga dobra, supsidijarnosti i solidarnosti.
Kr规ani se u Aziji, gdje milijuni ljudi trpe zbog diskriminacije, izrabljivanja, siroma箃va i marginaliziranja, ne mogu odre鎖 borbe za ljudska prava, stavljaju鎖 na prvo mjesto pravo na 緄vot, temelj svih prava, i pravo na vjersku slobodu, transcendentni temelj ljudskih prava. Na kontinentu gdje 緄ve neki najsiroma筺iji narodi, promicanje razvoja se name鎒 na poseban na鑙n u zauzimanju u korist selilaca, domoroda鑛oga i plemenskog stanovni箃va, 緀na i djece, jer su naj鑕规e 緍tve najgorih oblika izrabljivanja.
Kardinal je tako餰r upozorio na dobar odnos s prirodom, koju prema socijalnome crkvenom nauku ne treba uzimati kao idol niti kao podru鑚e proizvoljnoga vje綽anja tehnike. Na kraju je kardinal je ustrajao na promicanju prava na mir, jer se u Aziji novo nasilje vr筰 nad osobama i cijelim narodima, a kultura smrti u鑦r规uje se u neopravdanome slu緀nju nasiljem u rje筧vanju napetosti.
Kardinal se posebno osvrnuo na pojavu terorizma i 筰renje nuklearnoga oru緅a u azijskome kontekstu. Moralno se ne mo緀 opravdati nijedna vojna doktrina koja odobrava nuklearno oru緅e. Ogromna financijska sredstva godi筺je namijenjena za naoru綼nje treba usmjeriti za odgoj i razvitak umjesto za rat, poru鑙o je kardinal Martino.

PO菶TNA | O NAMA | STATUT | SOCIJALNI NAUK CRKVE | IZDANJA | LINKOVI | KONTAKT | PISMOHRANA