Kompendij socijalnog nauka Katoličke crkve predstavljen mladim svećenicima Zagrebačke nadbiskupije


Susret trajne formacije prv
e skupine mladih svećenika Zagrebačke nadbiskupije održan je 29. i 30. svibnja, u samostanu sestara karmelićanki Božanskog Srca Isusova u Poredju. Prvoga dana susretom je predsjedao pomoćni zagrebački biskup Valentin Pozaić. Glavna tema drugoga dana susreta bio je Kompendij socijalnog nauka Katoličke crkve koji je predstavio mr. Gordan Črpić pročelnik centra za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK u suradnji s tajnikom centra Damirom Mravuncem. Predstavljajući Kompendij kao jedan od najvažnijih dokumenata Crkve u posljednje vrijeme mr. Črpić je istaknuo kako je socijalni nauk Crkve zapravo "najbolje čuvana tajna Katoličke crkve", izvanredno sredstvo evangelizacije te orijentir za evanđeosko služenje u suvremenom svijetu. Kompendij ne ide za tehničkim rješenjima problema već u središte stavlja osobu i dostojanstvo čovjeka vodeći se s četiri glavna načela socijalnog nauka Crkve: dostojanstvom ljudske osobe, općim dobrom, supsidijarnošću i solidarnošću. Nadalje, u svom je izlaganju mr. Črpić posebni naglasak stavio na poglavlje o socijalnom pastoralu koji uključuje socijalnu evangelizaciju i socijalnu duhovnost koja ljudima želi prenijeti novost kršćanskog navještaja u konkretnosti njihovih svakodnevnih poteškoća, izazova i borbi. Kompendij na osobit način socijalni nauk Crkve preporučuje vjernicima laicima koji su pozvani njegovati istinsku laičku duhovnost koja zazire od intimističkog spiritizma i socijalnog aktivizma, dok prezbiterima i drugim crkvenim službenicima poručuje da trebaju biti posebno kompetentni na tom području kako bi mogli formirati povjerene im vjernike. Nakon glavnog predavanja mladi su se svećenici podijelili u tri skupine te su nastavili rad u radionicama u kojima su nastojali odgovoriti na zadana pitanja od toga kako bi definirali socijalnu evangelizaciju i socijalnu duhovnost i kako ih shvaćaju u sklopu kateheze, zatim su promišljali o socijalnoj evangelizaciji u odnosu na homiliju, sakrament pomirenja i na kraju su pokušali dati odgovor na pitanje o odnosu Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije i promocije socijalne evangelizacije i socijalne duhovnosti. Odgovarajući na ta pitanja mladi su svećenici u zaključku istaknuli kako socijalno djelovanje Crkve treba ozbiljno shvatiti, a da njegov temelj mora biti evanđelje. Što se tiče homilije ustvrdili su kako svaka homilija ima aktualizaciju koja je usmjerena na djelovanje i u socijalnom pogledu. Glede sakramenta pokore sve su skupine jednoglasno istaknule kako se ne stavlja dovoljni naglasak na socijalnu dimenziju u slavlju toga sakramenta, a u osvrtu na Sinodu istaknuto je kako postoje radni listovi koji obrađuju socijalni govor Crkve te da su predsinodske rasprave idealna prigoda za katehiziranje vjernika na tome planu.

POČETNA | O NAMA | STATUT | SOCIJALNI NAUK CRKVE | IZDANJA | LINKOVI | KONTAKT | PISMOHRANA