Predstavljeno hrvatsko izdanje Kompendija socijalnog nauka Crkve

Zagreb, (IKA) - Hrvatsko izdanje Kompendija socijalnoga nauka Crkve, u kojemu su na sustavni način iznesena i razložena glavna uporišta tradicionalnoga i suvremenog katoličkog socijalnog nauka, predstavljen je u ponedjeljak 24. travnja u Tribini grada Zagreba. Radi se o jednome od najvažnijih crkvenih dokumenata posljednjih godina, koji je po nalogu pape Ivana Pavla II. izradilo Papinsko vijeće Iustitia et pax. Kompendij je u hrvatskome prijevodu objavljen krajem 2005. godine u izdanju Kršćanske sadašnjosti, Centra za promicanje socijalnoga nauka Crkve HBK i Komisije HBK Justitia et pax.

Kompendij socijalnoga nauka Crkve iscrpno je predstavio predsjednik Papinskog vijeća Iustitia et pax kardinal Renato Raffaele Martino. U prvome dijelu Kompendija govori se o pretpostavkama, o prirodi te o načelima socijalnoga nauka Crkve. U drugome dijelu u sedam poglavlja obrađene su klasične teme socijalnoga nauka - obitelj, ljudski rad, gospodarski život, politička zajednica, međunarodna zajednica, očuvanje okoliša i promicanje mira. Treći dio donosi niz uputa za primjenu socijalnoga nauka u pastoralu Crkve i životu vjernika. U predstavljanju se kardinal Martino posebno zadržao na pojmu općega dobra, načelu supsidijarnosti, odnosu etike i ekonomije, reguliranju tržišta, doprinosu kršćana političkoj zajednici i demokraciji, očuvanju prirode i promicanju mira.

Pročelnik Katedre socijalnog nauka Crkve na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu dr. Stjepan Baloban na predstavljanju je istaknuo kako Kompendij nudi upravo ono što u Hrvatskoj nedostaje, a to je pobuditi u pojedincima i skupinama svijest o zaštiti dostojanstva svakoga čovjeka, bez obzira o kojem se čovjeku ili skupini radilo. Pri tome je ukazao kako je u današnjem vremenu u Hrvatskoj ugrožen čovjek, bilo da je riječ o radu nedjeljom, o nezaposlenima, o diskriminaciji pri zapošljavanju primjerice žena koje namjeravaju roditi, o mladim ljudima koji traže, a ne nalaze posao ili o potrošačima koji mogu biti na različite načine manipulirani. Predstavljajući Kompendij, dr. Baloban je istaknuo da je riječ o dokumentu koji na jasan, jezgrovit i na svima razumljiv način daje odgovor na veoma važna pitanja za hrvatsku situaciju, tj. što je to socijalni nauk Crkve i na koji način može biti koristan.

Govoreći o socijalnome nauku Crkve, dr. Baloban je kazao da je on do 1990. godine bio slabo prisutan i u hrvatskoj teologiji, a gotovo nepoznat među vjernicima te da je puno toga na različitim razinama učinjeno nakon 1990. godine, od održavanja predavanja, tribina, davanja većeg značenja socijalnom nauku Crkve na teološkim učilištima do organiziranja većih susreta vjernika laika. Dr. Baloban je spomenuo da je Hrvatska biskupska konferencija osnovala Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve koji je različitim aktivnostima i objavljivanjem knjiga trajno prisutan u hrvatskoj javnosti. Također je podsjetio da je 2000. godine na KBF-u u Zagrebu osnovana Katedra socijalnog nauka Crkve koja na znanstveni način promiče socijalni nauk Crkve. Istaknuo je i da su u hrvatskoj javnosti, posebno medijima veliko značenje imale i poruke hrvatskih biskupa sa socijalnom tematikom. Na predstavljanju je dr. Baloban također ukazao na činjenicu da se u Crkvi u Hrvatskoj slabo poznaje socijalni nauk kako među crkvenim službenicima tako i među vjernicima laicima. Pri tome je zaključio da bi središnja poruka Kompendija mogla glasiti: nema potpune kršćanske formacije bez socijalnog nauka Crkve kao uporišta kako među vjernicima laicima tako posebno među svećenicima, redovnicama i redovnicima. Komentirajući kako u Hrvatskoj nedostaje javna rasprava o bitnim pitanjima sadašnjosti i budućnosti, dr. Baloban je ocijenio da Kompendij nudi izvrsnu podlogu za interdisciplinarnu raspravu, jer polazi od kršćanskog shvaćanja dostojanstva ljudske osobe, predlažući svima kao temelj cjeloviti i integralni humanizam. Upravo preko SNC, a posebno Kompendija, mogla bi se u hrvatskoj javnosti pokrenuti javna rasprava o bitnim pitanjima hrvatske sadašnjosti i budućnosti kao što su: posljedice naslijeđenog mentaliteta, socijalna država, pitanje rada i kapitala, civilno društvo, očuvanje nacionalnog bogatstva, put prema EU, problematika nataliteta i uopće zaštite života, zaključio je dr. Baloban. Na početku predstavljanja kardinal Josip Bozanić uputio je uvodnu i pozdravnu riječ te je kardinalu Martinu svečanu uručio hrvatsko izdanje Kompendija.

Na predstavljanju su se prigodnim riječima nazočnima obratili i u ime izdavača zamjenik gl. urednika Kršćanske sadašnjosti Stjepan Brebrić te pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve mr. Gordan Črpić.

POČETNA | O NAMA | STATUT | SOCIJALNI NAUK CRKVE | IZDANJA | LINKOVI | KONTAKT | PISMOHRANA